Du är här

Visselblåsarfunktion

Du som är anställd eller som tidigare har varit anställd inom Team Olivia Omsorgs (en del av Attendo) verksamheter har möjlighet att rapportera allvarliga arbetsrelaterade missförhållanden. Det gör du via vår visselblåsarfunktion.

Klicka här för att komma till Team Olivia Omsorgs/Attendos rapporteringskanal: https://lantero.report/new/attendo

Vem kan rapportera?

Visselblåsarfunktionen kan användas av anställda, arbetstagare och inhyrd personal. Även praktikanter, konsulter och övriga personer som utför arbete under Team Olivia Omsorgs/Attendos kontroll omfattas av skyddet för visselblåsare.

Rapporterande personer ska kunna larma om missförhållanden både i en intern rapporteringskanal (Team Olivia Omsorgs/Attendos visselblåsarfunktion) och till särskilt utsedda myndigheter (extern rapporteringskanal – se längst ner på sidan).

När kan visselblåsarfunktionen användas?

Visselblåsarfunktionen är till för att anmäla allvarliga arbetsrelaterade oegentligheter eller missförhållanden inom Team Olivia Omsorg/Attendo som rör exempelvis:

  • Misstankar om bedrägerier
  • Korruption eller annan form av ekonomisk brottslighet
  • Jäv
  • Åsidosättande av arbetsmiljölagstiftningen
  • Allvarliga trakasserier 

Vad finns det för skydd för den som rapporterar? 

Den rapporterande personen skyddas av lagen (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden. Lagen förbjuder bland annat Team Olivia Omsorg/Attendo som verksamhetsutövare och arbetsgivare att hindra eller försöka hindra rapportering eller vidta repressalier mot en rapporterande person. 

Kan jag vara anonym? 

I Team Olivia Omsorgs/Attendos visselblåsarfunktion kan en rapporterande person välja att vara anonym.

Hur går jag tillväga för att rapportera?

Rapportering görs i ett webbaserat system där den rapporterande personen väljer att antingen rapportera skriftligt via ett webbaserat frågeformulär, muntligt via ett telefonsamtal eller i ett fysiskt möte. När anmälan är klar får den rapporterande personen en särskild inloggningskod som används i det webbaserade systemet för att följa och få återkoppling på ärendet.

Hur hanteras en anmälan?

I första steget tas anmälan emot av vår oberoende samarbetspartner som genomför en initial bedömning av ärendet. Efter deras bedömning får Team Olivia Omsorg/Attendo tillgång till ärendet och bedömningen via det webbaserade systemet. Det finns utsedda personer internt som bedöms kunna agera oberoende och självständigt i hanteringen av inkomna ärenden. 

Omfattas anmälan av sekretess? 

Den som hanterar ett inrapporterat ärende, får inte obehörigen röja en uppgift som kan avslöja identiteten på den rapporterande personen eller på någon annan enskild (både fysisk och juridisk person) som förekommer i ärendet.

Den rapporterande personen kommer, via det webbaserade systemet, få en bekräftelse på att ett ärende mottagits och information om de åtgärder som har vidtagits vid uppföljningen av ärendet.

Rapportering till behöriga myndigheter via externa kanaler 

Interna rapporteringskanaler är den visselblåsarfunktion som Team Olivia Omsorg/Attendo upprättat.

En extern rapporteringskanal är en kanal som är upprättad hos en myndighet för hantering av rapportering om oegentligheter och missförhållanden som ligger inom myndighetens ansvarsområde och som kan omfatta missförhållanden hos vilken offentlig eller privat verksamhetsutövare som helst. En extern rapporteringskanal kan till exempel användas om den rapporterande personen inte tror att rapportering till en intern rapporteringskanal skulle innebära en objektiv och saklig hantering. 

Klicka här för att läsa om vilka myndigheter som utsetts av regeringen att vara de behöriga myndigheter som ska vara skyldiga att inrätta och hantera externa rapporteringskanaler (visselblåsarfunktioner). 

Det är även möjligt att rapportera om oegentligheter och missförhållanden till någon av EU:s institutioner, organ eller byråer som har inrättat externa rapporteringskanaler.