Vår verksamhet

HVB Flickor

Vi tar emot flickor 14-21 år med psykosocial problematik och självskadebeteende som behöver struktur i sin vardag och/eller som inom psykiatrin genomgått/genomgår behandling mot ätstörning och/eller psykiatrisk diagnos och behöver fortsatt/utökat stöd för att vidmakthålla behandlingsresultaten.

HVB Flickor Lägenhet

Active HVB flickor lägenhet är ett litet och familjärt boende där en intensiv behandling bedrivs. Vi har ett unikt koncept som är framtaget för att kunna tillgodose behov hos flickor eller transpersoner,  som är svåra att tillfredsställa på mer traditionella HVB. 

IHF - Familjebehandling

Intensiv hemmabaserad familjebehandling är en behandlingsmetod för familjer med barn 10-18 år. Behandlingen sker oftast i familjens hem. Arbetet utförs av ett team som består av en samordnare, en familjebehandlare och en ungdomsbehandlare.

HVB Pojkar

Målgruppen är pojkar i åldern 18-21 år som vistas i olämpliga miljöer, provat på droger och kriminalitet,  har relationssvårigheter och svårt med känsloreglering. 

HVB Ungdomsboende

Målgruppen är ungdomar i åldern 16-22 år med psykosocial och/eller neuropsykiatrisk problematik. I målgruppen ingår också personer som tidigare fått behandling för drogmissbruk och som idag är drogfria men ändå är i behov av fortsatt personligt stöd.

Ungmo

Här tar vi emot unga kvinnor, från 16 år, som väntar på förlossning eller redan fått barn. Kvinnorna har bedömts vara i behov av stöd i sin föräldraroll och anknytningen till barnet.

Familjestöd 0-20

Active Omsorgs Familjestöds målgrupp är barn och ungdomar mellan 0-20 år inklusive deras familjer.

Utslussboende

Active Utslussboende tar emot män och kvinnor i åldrarna 21 och uppåt, som kommer från någon form av behandling mot missbruk, t.ex. behandlingshem.

Stödboende Cityteamet

Verksamheten består av 20 lägenheter på olika adresser i centrala Linköping. Målgruppen är personer över 18 år med varierande psykosocial problematik, familjer med behov av stöd i föräldraskapet samt personer som lever i hederskontext.