Du är här

Familjestöd 0-20

Active Omsorgs Familjestöds målgrupp är barn och ungdomar mellan 0-20 år inklusive deras familjer.

Familjestöd stöttar och vägleder föräldrar i t.ex. gränssättning, regler, struktur, samspelet i familjen och den vardagliga omsorgen. Vi jobbar även med att stärka anknytningen mellan barn och föräldrar, och föräldrarnas mentaliseringsförmåga. 

När det finns större barn i familjen strävar vi efter att familjemedlemmarna ska samarbeta och hitta en balans, att de ska kunna prata med varandra och minska konflikterna. Med ungdomarna jobbar vi även enskilt för att ge dem verktyg att kunna kommunicera mindre konfliktfyllt med omgivningen. Målsättningen är att barnen och ungdomarna ska känna att de genom att ta till vara på sina resurser kan påverka sin livssituation. 

Som inskriven i Familjestöd kan man på insatser som Dialektisk beteendeterapi (DBT), Motiverande samtal (MI), Återfallsprevention (ÅP), ADL, Hitta rätt i samhället, Nätverksarbete, Föräldrautbildning och Projektplan för familjebygge. 

Verksamheten intar ett salutogent perspektiv, dvs fokus ligger på människans resurser, inte på brister och svagheter. Vi jobbar på uppdrag av socialtjänsten men om man tillhör Linköpings kommun kan man även söka stöd hos oss direkt.