Du är här

Familjestöd 0-20

Active Omsorgs Familjestöds målgrupp är barn och ungdomar mellan 0-20 år inklusive deras familjer.

Verksamheten intar ett salutogent perspektiv, dvs. fokus ligger på människans resurser och inte på brister och svagheter. 

Målsättningen är att barnen och ungdomarna själva ska känna att de genom att ta till vara på sina resurser och kunskaper förbättrar sin livssituation och motivation.

Exempel på insatser man kan få som inskriven i Familjestödet:

  • MI – När man genom motiverande samtal vill förändra sin situation.
  • DBT – Om man har behov av att bli mer stabil i sitt känsloliv.
  • ACT – Vid stress.
  • ADL - Om man vill ha stöd på hemmaplan och vill uppnå en bättre fungerande vardag.
  • Hitta rätt i samhället – Om man behöver stöd i att lära sig hantera samhällets olika funktioner.
  • Återfallsprevention – När man vill ha stöd i att vara nykter, spelfri, medicinfri, etc.
  • Nätverksarbete – När man vill ha stöd från anhöriga och andra och/eller vill arbeta med en personlig nätverkskarta och/eller kalla till nätverksmöte.
  • Föräldrautbildning – När man vill ha stöd i sin föräldraroll.
  • Projektplan för familjebygge - När man vill svetsa samman sin familj och uppnå alla familjemedlemmars delaktighet i att få relationerna att fungera.
  • SIP-möte - När man som inskriven också har kontakt med både socialtjänsten och landsting och är i behov av att de samverkar bättre. Familjestödet kan inte sammankalla men kan påverka socialtjänsten eller landstinget att sammankalla till möte. Vid SIP-möte deltar Familjestödet som stöd för den inskrivne.