Du är här

Utslussboende

Active Utslussboende tar emot män och kvinnor i åldrarna 21 och uppåt, som kommer från någon form av behandling mot missbruk, t ex. behandlingshem.

Den boende får stöd att vidmakthålla de alternativa strategierna hen skaffat sig under behandlingstiden för att kunna leva ett välfungerande nyktert och drogfritt liv. Vi erbjuder även lägenheter till personer som är inskrivna i LARO-programmet (läkemedelsassisterad rehabilitering vid opioidberoende).

Klienterna bor i lägenheter med eget hushåll. Huvudsyfte, förutom fortsatt nykterhet/drogfrihet, är att skapa möjligheter till en meningsfull vardag och eget boende.

På Active Utslussboende utgår vi från att alla människor kan göra positiva förändringar i sina liv utifrån egen förmåga.

Vårdplan och genomförandeplan ligger till grund för insatserna och dessa är mycket individanpassade. Personalgruppen är förankrad i ett salutogent perspektiv och vi arbetar utifrån KBT-baserade program, MI och ADL.